• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden PLASTICOR INFRA 

Identiteit van de verkoper:

Plasticor NV

Bredabaan 853

2990 Wuustwezel - Gooreind

Belgie

BTW: BE0403.652.434

HRA: 0403652434

 

 1. Alle voorwaarden die door de koper zouden worden geformuleerd in afwijking van de onderhavige voorwaarden, worden geacht door ons niet te zijn aanvaard en zijn ons derhalve niet tegenstelbaar. Een afwijking tot het beding is slechts mogelijk mits schriftelijke bevestiging door Plasticor NV

 

 1. De koopwaren reizen uitsluitend op risico van de koper, zelfs indien de levering geschiedt franco bestemming.

 

 1. Afgehaalde goederen worden definitief door de klant aanvaard bij vertrek magazijn. Ter bestemming gebrachte goederen worden aanvaard voor wat hun conformiteit met het bestelde betreft (kwaliteit, hoeveelheid) wanneer de goederen gelost zijn op de plaats van bestemming.

 

 1. Alle klachten moeten schriftelijk bekend worden gemaakt, zulks binnen de acht dagen na de levering van de goederen. Plasticor NV zal nimmer verantwoordelijkheid dragen voor de gevolgen van het verwerken of gebruik van goederen met zichtbare en/of verborgen gebreken, of niet-conforme goederen. Elke schadevergoeding ten gevolge van een klacht zal beperkt blijven tot het vervangen van de geretourneerde goederen.

 

 1. leder bezwaar op de prijs en/of omschrijving van de goederen op de factuur moeten ons schriftelijk binnen de acht dagen na factuurdatum gemeld worden: het verstrijken van deze termijn houdt met zich de aanvaarding van de factuur.

 

 1. Alle facturen zijn betaalbaar in Wuustwezel.

 

 1. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling zijn onze facturen betaalbaar netto-contant op de vervaldag zonder aftrek van korting of kosten aan Plasticor NV.

 

 1. Voor elke niet op de vervaldag betaalde factuur wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest aangerekend van 12% per jaar, vanaf de vervaldag tot aan de volledige vereffening van het verschuldigde bedrag.

 

 1. Bovendien wordt bij gebrek aan betaling binnen 15 dagen na de vervaldag het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met 15% met een minimum van 50 Euro en een maximum van 1.500 Euro ten titel van forfaitaire schadevergoeding,

 

 1. Indien het vertrouwen van Plasticor NV in de kredietwaardigheid van de kopers geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de kopers en of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door kopers aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt Plasticor NV zich het recht voor van de kopers de geschikte waarborgen te eisen. Indien de kopers weigeren hierop in te gaan behoudt Plasticor NV het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden.

 

 1. Onverminderd het risico van de koper met betrekking tot de goederen, behoudt Plasticor NV het eigendomsrecht van de geleverde goederen tot volledige betaling van alle openstaande facturen. De betaalde voorschotten blijven door Plasticor NV verworven ter vergoeding van de kosten en de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

 

 1. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, wordt de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden, onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door Plasticor NV zal hiervoor volstaan.

 

 1. De niet-betaling op zijn vervaldag van een enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

 

 1. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.

 

 1. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Antwerpen of de rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar keuze van Plasticor NV, alleen bevoegd.